Thursday, September 21, 2006

Google「娛樂」之「瞬間看地球」Part 2

早兩天飯局有朋友提出要再玩前文『Google「娛樂」之「瞬間看地球」』裡面的Google Earth猜地方的遊戲,當然不敢怠慢,立即從床底挖出一個以前預備了但是沒有放出來的例子給大家猜一猜,究竟衛星圖中的地方是那一個國家,那一個城市的那一個名勝。

現在已經在目的地城市的上空盤旋,向紅色箭咀方向降落。


成功降落。這究竟是什麼地方?


提示:這裡都算是今年的旅遊熱點。

7 Comments:

At Thursday, September 21, 2006 4:52:00 pm, Anonymous One Ken said...

?地點位於山谷處
?地點內的建築群頗多,似廢墟多d
?附近有不少民居平房
?今年旅遊熱點? 即是我都可能去過?

我只是見到主建築物好似有許多關卡,少少似「三劃王」的模樣,

我估 Angkor Wat!!!

答中有冇獎?

 
At Friday, September 22, 2006 1:19:00 am, Anonymous One Ken said...

我想我估錯了,想了又想,Angkor Wat冇咁多民房、多好多大樹、亦有少許運河,這地方冇可能是 Angkor Wat...

再估下先...

 
At Friday, September 22, 2006 11:44:00 am, Blogger Ka Lok said...

「我想我估錯了」:咁快D繼續估!

「答中有冇獎?」:答錯一定冇獎,放心。

「今年旅遊熱點? 即是我都可能去過?」:但係你唔係今年去Angkor Wat喎!我係講緊『今年』!呢處我諗你未去過。

 
At Friday, September 22, 2006 4:30:00 pm, Anonymous Gemini Planet said...

是拉薩布達拉宮附近?

 
At Friday, September 22, 2006 11:54:00 pm, Anonymous One Ken said...

我再估!

播冷,墨西歌城!

 
At Saturday, September 23, 2006 9:20:00 pm, Blogger Ka Lok said...

「播冷,墨西歌城!」:喂,點解墨西歌城係今年旅遊熱點?

 
At Saturday, September 23, 2006 11:41:00 pm, Anonymous One Ken said...

但個地形幾似嘛,有兩個斜坡直上金字塔...

 

Post a Comment

<< Home